Ohtsedidh är ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Mellansverige. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen.

Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet.

Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?